19°C
Mostar 20°C
Tuzla 23°C
Banja Luka 22°C
Bihać 19°C
Powered by Dark Sky

16.06.2021 / 16:58 BiH - Sarajevo

Vlada FBiH donijela niz odluka na današnjoj sjednici

Vlada FBiH donijela niz odluka na današnjoj sjednici
Foto: FENA

Danas donesenom Odlukom, Vlada Federacije BiH je Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar utvrdila obvezu da nastavi i intenzivira aktivnosti na pripremi i realizaciji izgradnje elektroenergetskog objekta Vjetroelektrane VE Poklečani snage 132 MW.

Ovo javno poduzeće zaduženo je i da na teritoriju općine Posušje formira posebnu organizacionu jedinicu za izgradnju

Elektroprivreda HZ HB dužna je pripremiti Plan financiranja izgradnje VE Poklečani i pratećih objekata (sa strukturom izvora financiranja i udjelom izvora u financiranju, dinamikom utroška sredstava i drugim) vodeći računa da će izgradnja biti financirana po modelu koji predviđa angažiranje vlastitih i kreditnih sredstava (iz dobiti, amortizacije i/ili kombinacija s kreditom banaka, te međunarodnih fondova i financijskih institucija).

Vlada je zadužila Elektroprivredu HZ HB da pripremi dinamički Plan pripreme i izgradnje

VE Poklečani, vodeći računa o okvirnim rokovima u nastavku pripremnih aktivnosti i završetku izgradnje 2024. godine.

Dužna je i da, sukladno važećim zakonima o koncesijama, kod nadležnih kantonalnih i općinskih organa osigura potrebne akte za izgradnju VE Poklečani.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati i koordinira sve aktivnosti od istražnih radova, izrade investiciono-tehničke dokumentacije, pribavljanja neophodnih upravnih dozvola, odobrenja i saglasnosti, izgradnje objekata i puštanja u pogon, te da o progresu redovito informira Vladu FBiH, nakon čega će Vlada o provedenim aktivnostima informisati Parlament FBiH.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Vlada FBiH danas je podržala razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, kojeg su predložili poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić i delegat u Domu naroda Lana Prlić. Vlada je ocijenila da ovaj prijedlog na sistemski i sveobuhvatan način uređuje oblast zaštite od nasilja i huliganstva u vezi sa održavanjem sportskih takmičenja.

Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Orašje, koju je podnijela Općina Orašje. Utvrđeno je da Orašje ispunjava uslov da gradom bude proglašeno kao općina u kojoj je sjedište kantona, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Danas je Federalno ministarstvo pravde određeno da bude nosilac izrade Nacrta zakona o Gradu Orašje.

Vlada je, na prijedlog i uz obrazloženja resornih federalnih ministarstava, utvrdila mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH (predlagač delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta Aljoša Čampara), Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Mirsad Čamdžić i delegat u Domu naroda Vibor Handžić), inicijativi za izmjene i dopune Zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje (poslanik u Predstavničkom dom Parlamenta FBiH Zlatko Ercegović), te o inicijativama za izradu prečišćenog teksta Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elma Dogić).

Također su utvrđena mišljenja i o inicijativama za priznavanje radnog staža sa uvećanim trajanjem radnicima angažovanim u COVID odjelima (Klub nezavisnih poslanika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH), te o omogućavanju formiranja komisija za polaganje u Tuzli i Mostaru stručnog ispita završenog medicinskog, stomatološkog i farmaceutskog studija i Odsjeka zdravstvenih studija (poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Ibrahim Zukić).

Federalna vlada je danas uputila odgovore na poslanička pitanja koja su postavili predsjednici klubova Naše stranke, Socijaldemokratske partije BiH i Naroda i pravde u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

IZVJEŠĆE O AUKCIJI TREZORSKIH ZAPISA

Federalna vlada je usvojila izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa 11.5.2021. godine, o čemu će izvijestiti Parlament FBiH.

Na ovoj aukciji je FBiH ponudila 5.000 trezorskih zapisa pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000 KM, odnosno ukupno 50.000.000 KM, s rokom dospijeća od šest mjeseci.

Pristiglo je 27, a prihvaćeno deset ponuda za kupovinu putem kojih je prodano svih 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM. Kompletnu ponudu zapisao kupio je bankarski sektor.

Trezorski zapisi su prodati po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,014 posto na godišnjem nivou.

O IZVJEŠTAJIMA I OSTALIM ODLUKAMA

Vlada FBiH je usvojila Finansijski izvještaj i analizu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH za 2020. godinu.

Danas je prihvaćen izvještaj Zavoda za javno zdravstvo FBiH „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH - 2019. godina“, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH radi razmatranja i davanja saglasnosti.

Federalna vlada potvrdila je da je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period od 1. januara do 2. marta, te od 18. do 31. marta 2021. godine.

Donesena su četiri rješenja kojima je korisniku eksproprijacije dozvoljen ulazak u posjed nekretnina potpuno ekspropisanih rješenjem gradonačelnika Grada Bihaća, putem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove. Ova rješenja donijeta su radi gradnje trake za spora vozila na cesti Bihać - Bosanski Petrovac - Ključ, dionica Ripač - Vrtoče, poddionica Rpač - Dubovsko.

Današnjom izmjenom Uredbe o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima FBiH, Vlada FBiH je omogućila da svog predstavnika u ovom tijelu ima i Društvo Crvenog krsta/križa BiH - Crveni križ Federacije BiH.

Vlada je dala pozitivno mišljenje na 14. i 15 periodični izvještaj po Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih drugih oblika diskriminacije.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada je Skupštini Konfekcije d.d. Travnik dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Senada Zekića i Ifeta Halepa za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Također su donesene odluke i rješenja kojima je pokrenuta procedura izbora i nominovanja dva člana Nadzornog odbora Konfekcije Borac uime državnog kapitala.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Cesta d.d. Mostar, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost je data i za imenovanje Krešimira Šaravanje za v.d. predsjednika, a Ivana Simunovića, Josipa Vrdoljaka i Žarka Šantića za v.d. članove Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je za člana Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)" imenovala Edina Kekića.

Dženan Vukotić danas je postavljen za direktora Federalnog zavoda za agropedologiju.

Vlada je dala saglasnosti na rješenje o razrješenju Nadzornog i Upravnog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški. Saglasnosti je dala i da u novi Nadzorni odbor ove ustanove budu imenovani Ilija Boras (predsjednik), Nikola Papac i Elvis Bekan (članovi), a u Upravni odbor Viktor Grbavac (predsjednik), Žana Primorac, Milan Ševo, Antonio Radić i Nadžija Bukvić (članovi).

Saglasnosti su date i na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, koje je donio federalni ministar rada i socijalne politike aktom od 16.6.2021.godine. U privremeni Upravni odbor su imenovani Mirjana Mihalj (predsjednica), Sulejman Haljevac, Namik Muratović, Dalila Efendić i Amir Altumbabić (članovi).

Za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara danas su opunomoćeni Mira Bradara (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo) i Marija Gudelj (Union banka d.d. Sarajevo), Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d.Mostar) i Dijana Bukovac (Feroelektro d.d. Sarajevo), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Odobren Plan poslovanja Željeznica FBiH za 2021. godinu

Federalna vlada je odobrila Plan poslovanja JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu.

Željeznice FBiH planiraju u 2021. godini povećanje prihoda za oko 50 posto u odnosu na procjenu izvršenja u 2020. godini, prvenstveno povećanjem prevoza i prihoda iz Proračuna FBiH za potrebe održavanja željezničke infrastrukture. Predviđeno je i povećanje troškova u odnosu na procjenu izvršenja u 2020. godini za 27,8 posto.

Prihodi namjenjeni za financiranje troškova održavanja željezničke infrastrukture su planirani u iznosu od 64.860.000 KM, koliko iznose i planirani radovi

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je, putem budžetskih instrukcija, apliciralo na Budžet FBiH u 2021. godini za namjenu finansiranja održavanja željezničke infrastrukture i sufinanciranja željezničkog putničkog saobraćaja u iznosu od 67.560.363 KM, koliko pribIižno i stoji u Planu poslovanja ŽFBiH za 2021. godinu.

Očekuje se da će ŽFBiH u 2021. godini prevesti 8.025.000 tona robe, od čega u unutarnjem prometu 5.559.000, a u međunarodnom 2.466.000 tona, te 127.700 putnika. Očekivano je i povećanje udjela na transportnom tržištu masovnog prevoza robe, naročito za potrebe teške bazne industrije i prijevoza nafte, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo