18°C
Mostar 25°C
Tuzla 21°C
Banja Luka 23°C
Bihać 23°C
Powered by Dark Sky

11.06.2021 / 15:56 BiH - Sjednica u Sarajevu

Pročitajte odluke i zaključke sa sjednice Vijeća ministara BiH

Pročitajte odluke i zaključke sa sjednice Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i kompanije Tašjapi iz Republike Turske (Tasyapi Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S), s ciljem unapređenja saradnje BiH i Turske u oblasti putne infrastrukture.

Memorandum je prevashodno usmjeren na uspostavljanje saradnje na realizaciji projekta izgradnje autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Istovremeno se stvara mogućnost za saradnju u vezi sa izgradnjom i rekonstrukcijom drugih drumskih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu BiH.

Praktično će na ovaj način započeti operativne aktivnosti na realizaciji Memoranduma o razumijevanju između BiH i Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata i Sporazuma između Savjeta ministara BiN i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima u skladu sa važećim propisima BiH.   

Prijedlog memoranduma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

VIJEĆE MINISTARA USVOJILO IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2020.

Vijeće ministara, na prijedlog Generalnog sekretarijata, usvojilo je i dostaviće Parlamentarnoj skupštini BiH svoj Izvještaj o radu za 2020. godinu, koju je obilježila pandemija Kovida-19.

Zbog toga su raniji planovi revidirani i konstantno usklađivani sa svakodnevnim izazovima sa kojima se Vijeće ministara BiH susretalo u skladu sa svojim nadležnostima.

Najvažniji zadatak Vijeća ministara BiH u prošloj godini bio je da, u koordinaciji sa drugim nivoima vlasti u BiH, iznađe blagovremene i adekvatne mjere, koje će u prvom redu sačuvati živote i zdravlje građana, a ujedno i sačuvati realni sektor i zaposlenost.

Budžetskim uštedama i promjenama strukture javne potrošnje Vijeće ministara BiH stvorilo je fiskalni prostor za odgovor na pandemiju, podržavajući sve nivoe vlasti u BiH.

U fokusu rada Vijeća ministara BiH u procesu evropskih integracija bilo je ispunjavanje obaveza za dobijanje kandidatskog statusa, što je dovelo do otvaranja novog odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine, uprkos pandemiji Kovida-19, uspjela da sačuva makroekonomsku i fiskalnu stabilnost.

Namjera Vijeća ministara BiH da je bude integracioni faktor u odnosima unutar BiH, što je zasigurno i potvrđeno kroz dosadašnji rad i u 2020. godini, jer su odnosi entitetskih vlasti i vlasti na nivou BiH značajno unaprijeđeni koordinacijom različitih politika.

Vijeće ministara BiH je u prošloj godini održalo 36 sjednica, od čega 17 vanrednih, te je razmotreno 935 tačaka dnevnog reda. Utvrđena su tri prijedloga zakona, usvojene su tri strategije, doneseno je 149 odluka, utvrđena su 42 prijedloga ugovora, sporazuma, protokola i memoranduma i 20 prijedloga osnova za zaključivanje međunarodnih ugovora, a usvojeno je i 180 informacija iz različitih oblasti i 76 izvještaja.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA U PRVOM KVARTALU 2021. GODINE

Vijeće ministara usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period od I – III 2021. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na veb-stranici.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu 2021. godine iznosili su 225.738.707 KM ili 97% u odnosu na 1/4 nivoa planiranih prihoda, finansiranja i primitaka u Budžetu za 2020. godinu.

Istovremeno su ovom periodu rashodi i izdaci institucija BiH iznosili 223.330.650 KM ili 96% u odnosu na 1/4 Budžeta za 2020. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 51% u odnosu na korigovani budžet koji uključuje dodata namjenska sredstva.

Finansiranje institucija BiH u prvom kvartalu se zasniva na Odluci o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2021. godine, a za planski nivo prihoda uzeta je 1/4 prihoda iz Budžeta za 2020. godinu.

Plate zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz druge polovine 2012. godine, a na materijalnim troškovima su ostvarene uštede zbog primjene jedinstvenih pravilnika Vijeća ministara BiH, kojima su institucije smanjile prava zaposlenicima za reprezentaciju, izdatke za fiksne i mobilne telefone i korištenje službenih vozila.

U prvom kvartalu 2021. godine, po osnovu obaveza spoljnog državnog duga, isplaćeno je 174,16 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze.

Na otplatu glavnice se odnosi 144,06 miliona KM (82,72%), a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 30,10 miliona KM (17,28%).

U ukupno servisiranom iznosu obaveza, Federacija BiH je učestvovala sa 118,18 miliona KM (67,86%), Republika Srpska sa 50,13 miliona KM (28,78%), Brčko Distrikt sa 3,43 miliona KM (1,97%), te institucije BiH sa 2,42 miliona KM (1,39%).

DRUGI KRUG GLASANJA O PROŠIRENJU EKSPERTNOG TIMA ZA TRGOVSKU GORU  

Vijeće ministara BiH, uz osam glasova za i dva protiv, nije u prvom krugu glasanja donijelo Odluku o dopuni Odluke o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, te će se o ovoj tački ponovo izjasniti u drugom krugu glasanja.

VIJEĆE ZA DJECU BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice,  donijelo je Odluku o imenovanju članova/ica Savjeta za djecu Bosne i Hercegovine,

U Vijeće za djecu imenovano je osam državnih službenika iz  nadležnih institucija BiH, dva predstavnika nevladinog sektora i tri predstavnika akademske zajednice u BiH, a za predsjedavaću je imenovana Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. 

Vijeće za djecu, između ostalog, radi na promociji i zaštiti prava djeteta, a posebno je zadužen za praćenje primjene Akcionog plana za djecu BiH i obavezno godišnje izvještavanje Vijeća ministara o njegovoj primjeni.

UNAPRIJEDITI RAD RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, donijelo je Odluku o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije, s ciljem podizanja efikasnosti rada ovih operativnih tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Donošenjem jedne, umjesto ranije dvije odluke kojima se reguliše rad radnih grupa zaduženih, između ostalog, za tehničku finalizaciju dokumenata i participaciju u procesu programiranja sredstava pomoći EU, olakšaće se njihov rad i unaprijediti operativnost, naročito imajući u vidu poseban način odlučivanja koji važi u radnim grupama, a koji je ustanovljen Odlukom o sistemu koordinacije.

Članovi ovih radnih grupa su predstavnici nadležnih institucija svih nivoa vlasti u BiH.

Na ovaj način biće uspostavljeno 36 radnih grupa u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije i kriterijumima pristupanja.

BiH I EU NASTAVLJAJU RAZGOVORE U PODODBORU ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO

Vijeće ministara BiH uvojilo je Informaciju o održavanju petog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije i BiH, koji će biti održan putem onlajn platforme 17. 6. 2021. godine.

Uz korekcije na sjednici usvojen je Dokument za raspravu za peti sastanak ovog pododbora te je data saglasnost na sastav delegacije BiH.

Istovremeno je Vijeće ministara primilo k znanju usaglašeni dnevni red za ovaj sastanak, te je donio više operativnih zaključaka s ciljem njegove bolje pripreme.

Predsjedavajući delegacije BiH Dušan Nešković iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa biće na raspolaganju medijima za upite u vezi sa petim sastankom Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH.

NEMA SAGLASNOSTI

Vijeće ministara BiH, uz pet glasova za i isto toliko protiv u drugom krugu glasanja, nije donio Odluku o usvajanju Stategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024 i Akcionog plana za njeno provođenje, a koju je predložila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

OČEKUJE SE EKONOMSKI RAST

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o perspektivama za Bosnu i Hercegovinu 2021. - 2023. godine, u kojoj se navodi da će ključno uporište za ekonomska kretanja u BiH zavisiti od eksternog okruženja i razvoja situacije u vezi s pandemijom Kovida-19.

Informacija daje preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja, na osnovu analize trendova u BiH i uzimajući u obzir međunarodne faktore koji utiču na razvoj zemlje.

Projekcije DEP-a govore da  se u BiH očekuje postepeni oporavak ekonomskog rasta sa prosječnom stopom rasta BDP-a od oko 3% na godišnjem nivou.

Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom ovog perioda trebala predstavljati domaća tražnja, odnosno povećanje privatne potrošnje i investicija uz stabilno eksterno okruženje i podizanje konkurentnosti u zemlji, što bi pozitivno uticalo na spoljnotrgovinsku razmjenu sa svijetom.

Na sjednici je usvojena i Informacija DEP-a o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - februar 2021. godine u BiH.

IZVRŠENJE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Vijeće ministara BiH upoznato je s Akcionim planom Ministarstva pravde za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u pojedinačnim predmetima Zornić,  Sejdić i Finci, Pilav, te Pudarić protiv Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je konstatovano da je formirana Interresorna radna grupa, koja radi na izmjenama Izbornog zakona u BiH.

Prethodno je Vijeće ministara BiH upoznato sa Odlukom Komiteta ministara Savjeta Evrope CM/Dec/1398/H46-4 od 11. 3. 2021. godine o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine i sa Informacijom o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu "Pudarić protiv Bosne i Hercegovine".

OKVIR ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U  INSTITUCIJAMA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Okvir za finansiranje projekata i mjera energetske efikasnosti za ulaganja u javne zgrade na nivou institucija Bosne i Hercegovine, s ciljem utvrđivanja smjernica za izradu i realizaciju projekata i mjera energetske efikasnosti.

Prethodno je BiH u svom nacionalno utvrđenom doprinosu, izričito prepoznala potencijal za smanjenje emisija stakleničkih gasova u pogledu zgrada u javnom vlasništvu, te je naglasila da je za  smanjenja emisija i razvoj održivog sistema za obnovu javnih zgrada potrebna međunarodna finansijska podrška.

Usvajanjem ovog okvira stvaraju se uslovi za određivanja načina finansiranja projekata i mjera energetske efikasnosti u javnom sektoru, odnosno finansiranje obnove zgrada institucija BiH, kako iz domaćih, tako i iz međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija.

NEMA SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE KONKURSA ZA DIREKTORA UIO-a

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Obaviješću Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o isteku mandata sa urgencijom za pokretanje procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te u drugom krugu glasanja uz sedam glasova za i tri protiv nije postigao saglasnost da se raspiše javni konkurs za ovu poziciju.

 

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE VOJNOG ATAŠEA MAĐARSKE U BiH

Na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, data je  saglasnost za imenovanje potpukovnika Atile Šandora (Atilla Sandor) za odbrambenog, vojnog i vazduhoplovnog atašea Mađarske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu.

DATA SAGLASNOST ZA GLASANJE U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Bugarske koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine, povodom održavanja izbora za Narodnu skupštinu Republike Bugarske.

Bugarski građani u BiH mogu glasati 11. 7. 2021. godine u ambasadi Republike Bugarske u Sarajevu, u periodu od 7.00 do 20:00 časova.

Istovremeno je data saglasnost za glasanje državljana Islamske Republike Iran, koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine, povodom održavanja predsjedničkih izbora u Islamskoj Republici Iran.

Glasanje će biti održano u ambasade Islamske Republike Iran u Sarajevu,  18. 6. 2021. godine, u terminu od 9.00 do 16.00 časova, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.(Vijesti.ba)

Izdvajamo