21°C
Mostar 26°C
Tuzla 22°C
Banja Luka 19°C
Bihać 17°C
Powered by Dark Sky

16.10.2019 / 20:00 BiH - Sumnjive radnje

RMU Banovići ima 75 komisija koje koštaju preko 100 hiljada KM

RMU Banovići ima 75 komisija koje koštaju preko 100 hiljada KM
Foto: Vijesti.ba
Federalni revizori utvrdili su brojne nepravilnosti u radu i finansijskom poslovanju Rudnika mrkog uglja (RMU) "Banovići".

Vidljivo je to iz zadnjeg Izvještaja o finansijskoj reviziji Dioničkog društva RMU „Banovići“ za 2017. godinu, koji je sačinio Ured za reviziju institucija u FBiH.

Negativna mišljenja revizori su rudniku u Banovićima dali i kada su u pitanju finansijski izvještaji, ali i kada se radi o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonima i drugim propisima.

Izvršena je revizija finansijskih izvještaja DD RMU „Banovići“ za 2017., koji obuhvataju Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, Bilans uspjeha - Izvještaj o ukupnom rezultatu za period, Izvještaj o novčanim tokovima - Izvještaj o tokovima gotovine, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilješke uz finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji

U Osnovi za negativno mišljenje je, između ostalog, navedeno da je na dan 31.12.2017. iskazani kapital u finansijskim izvještajima potcijenjen za 17.358.396 KM, a dugoročna razgraničenja precijenjena za navedeni iznos jer bespovratno uplaćena sredstva Vlade FBiH po osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH nisu evidentirana kao povećanje učešća državnog kapitala.

U okviru iskazanih kratkoročnih potraživanja od kupaca, značajan dio u iznosu od 18.471.638 KM (iz perioda 1992-1994. godine 10.945.874 KM) je bez izvjesnosti naplate, jer je za ista, zbog protoka vremena, nastupila zastara.

Društvo nije vršilo vrijednosno usklađivanje ovih potraživanja i nije teretilo rashode pripadajućeg perioda i finansijski rezultat, što ima za posljedicu da su imovina (potraživanja) i kapital sa 31.12.2017. godine precijenjeni za 18.471.638 KM.

Za iskazane zalihe materijala i rezervnih dijelova u iznosu od 31.457.503 KM nije vršena procjena umanjenja vrijednosti po osnovu njihove zastarjelosti, s obzirom na to da se značajan dio odnosi na zalihe nabavljene u ranijem periodu, a koje su zastarjele i neupotrebljive.

Na dan 31.12.2017., Društvo nije izvršilo mjerenje nadoknadive vrijednosti stalnih sredstava ukupne neto knjigovodstvene vrijednosti 112.491.488 KM. U okviru navedene imovine evidentirano je ulaganje od 12.046.750 KM u transportni sistem jalovine na površinskom kopu Turija, započet još 1986. godine, koji je demontiran, a za koji nije izvršena procjena umanjenja i nisu terećeni rashodi poslovanja.

Posljedica navedenog je da se knjigovodstvena vrijednost, nekretnina, postrojenja, opreme i investicija u toku iskazanih u finansijskim izvještajima može značajno razlikovati od one koja bi se utvrdila prema zahtjevima standarda, te da finansijski izvještaji nisu sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziju u FBiH.

Na dan 31.12.2017. godine Društvo nije izvršilo rezervisanja za izvjesne sudske sporove u ukupnoj vrijednosti od 1.560.000 KM. Navedeno ima za posljedicu da su rashodi i obaveze potcijenjeni, a finansijski rezultat precijenjen.

„Prema našem mišljenju, zbog značaja stavki opisanih u Osnovi za negativno mišljenje, finansijski izvještaji DD RMU „Banovići“ ne prikazuju fer i istinito u svim materijalnim aspektima stanje imovine, obaveza i kapitala na dan 31.12.2017. godine, rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene na kapitalu za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja“, naveli su revizori.

Usklađenost sa zakonima i propisima

Kao što smo već i naveli, Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima DD RMU „Banovići“ sa značajnim zakonima i drugima propisima.

U Osnovi za negativno mišljenje navodi se da za izvršene nabavke u vrijednosti od 23.196.526 KM, Uprava nije provodila postupke i procedure propisane Zakonom o javnim nabavkama, provedbenim i internim aktima.

„Ne možemo potvrditi iskazane troškove goriva, jer Društvo nije donijelo interna akta kojima bi se vršio adekvatan nadzor nad potrošnjom. Također, ne možemo potvrditi iskazane troškove transportnih usluga, jer ispostavljene fakture dobavljača nisu sačinjene na osnovu vjerodostojne dokumentacije“, istakli su revizori.

U obrazloženju negativnog mišljenja navedeno je da aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Javnog preduzeća RMU „Banovići“ za 2017. godinu nisu u skladu u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima kojima su regulisane.

Prihodi i rashodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2017. godini iskazani su u iznosu od 148.166.628 KM, što je u odnosu na planirane manje za 7.745.241 KM ili 5%, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 2.655.044 KM ili 2%.

Ukupno ostvareni rashodi za 2017. godinu iskazani su u iznosu od 141.975.916 KM, te su u odnosu na planirane manji za 13.019.435 KM ili 8%, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 7.692.307 KM ili 5%.

Potrošnja goriva

Revizori potcrtavaju da DD RMU „Banovići“ nema interni akt kojim bi se utvrdilo koje radne mašine i oprema se koriste u procesu proizvodnje, a na osnovu čega bi se pratila potrošnja dizel goriva oslobođenog od plaćanja cestarine u skladu sa Zakonom o akcizama u BiH.

„U postupku revizije konstatovali smo da se znatan dio potrošnje goriva oslobođenog od cestarine pored rudarskih strojeva odnosi i na potrošnju registrovanih transpornih sredstva i registrovane druge mehanizacije, koje izlaze na otvorenu cestu, te se nismo mogli uvjeriti da se dizel gorivo oslobođeno od cestarine koristi isključivo za proces proizvodnje“, navedeno je u Izvještaju.

Također, Društvo nema interni akt kojim bi se jasno definisale procedure praćenja rada mašina, sipanja i utroška goriva, evidentiranja ostvarenih moto sati rada i pređenih kilometara, na osnovu čega bi se vršio adekvatan nadzor nad radom istih. Pored navedenog, Društvo nije utvrdilo normative potrošnje dizel goriva, kojima bi osigurao adekvatan nadzor nad potrošnjom goriva, imajući u vidu potrošenu količinu i učešće u ukupnim poslovnim rashodima Društva od 10 %.

Troškovi plata i naknada

Troškovi plata i naknada plata zaposlenih iskazani su 53.959.053 KM i odnose se na troškove plata i naknada plata: neto plate, doprinosi, porez na dohodak, naknade plata za vrijeme godišnjeg odmora i ostale naknade koje se isplaćuju u skladu sa usvojenim aktima.

Tokom 2017. godine primljeno je 259 zaposlenika, na određeno radno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, od toga: 256 zaposlenika po oglasu o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje (fizički radnici-utovarivači u jami, vozači dampera, vozači teretnih vozila, bageristi, buldožeristi, elektromehaničari, mehaničari, bravari istovarivači uglja i sl.), 2 zaposlenika Odlukom Uprave (čistač poslovnih prostorija i tehničar za operativu) i 1 zaposlena osoba sa invaliditetom. Istovremeno Društvo je napustilo 185 zaposlenika.

Najviša neto plata isplaćena u Društvu u 2017. godini je plata direktora u iznosu 4.355 KM (bez minulog rada), a najniža 520 KM (plata čistača poslovnih prostorija), dok je prosječna neto plata na nivou Društva iskazana 989 KM.

Mjesečna neto plata generalnom direktoru utvrđena je u visini 5 prosječnih neto plata isplaćenih u Federaciji BiH za prethodna tri mjeseca, izvršnom direktoru za tehničke poslove u visini 4,7, a ostalim izvršnim direktorima 4,2 prosječne neto plate isplaćene u FBiH, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Formirano 75 komisija

Društvo je u 2017. godini imalo formiranih 75 komisija po raznim osnovama. Izdaci za rad u komisijama iskazani su u iznosu od 111.310 KM, a isplaćivale su se na osnovu Odluke direktora, a u skladu sa Pravilnikom o radu i Pravilnikom o novčanim naknadama za povremene poslove.

„Uvidom u dokumentaciju konstatovali smo da su komisije formirane uglavnom za obavljanje redovnih poslova, s obzirom na to da su isti navedeni u opisu poslova sistematizovanih radnih mjesta“, ističu revizori.

Naknada za rad u komisiji je po članu isplaćivana od 100 KM do 800 KM i za iste su obračunati i uplaćeni pripadajući porezi i doprinosi.

Troškovi službenih putovanja

Troškovi službenih putovanja zaposlenih iskazani su u iznosu od 236.691 KM. Najveći dio se odnosi na troškove dnevnica za službena putovanja u zemlji (25.907 KM), dnevnice za službena putovanja u inostranstvu (88.225 KM) i troškove smještaja na službenom putovanju u inostranstvu (86.286 KM).

Naknade članovima odbora

Troškovi naknada članovima odbora i komisija iskazani su u iznosu od 104.636 KM i odnose se na isplate naknada članovima Nadzornog odbora od 58.967 KM i članovima Odbora za reviziju i Odjela za internu reviziju 37.988 KM, naknade članovima Skupštine Društva 6.357 KM, sa pripadajućim porezima i doprinosima i ostale naknade 1.324 KM.

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora regulirana je Ugovorima i Odlukom Skupštine Društva od 30.06.2015. godine u iznosu od 2 prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u posljednja tri mjeseca predsjedniku Nadzornog odbora, a članovima 80 % od naknade predsjednika, uz pisanu saglasnost resornog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Finansijski rezultat

Društvo je u 2017. godini iskazalo pozitivan finansijski rezultat (dobit) u iznosu od 6.190.712 KM, dok je u 2016. godini dobit iskazana 1.153.449 KM.

„Ne možemo potvrditi iskazani finansijski rezultat, s obzirom na to da Društvo: nije izvršilo rezervisanja za izvjesne sudske sporove, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva u iznosu od 1.560.000 KM; zalihe nije vrednovalo u skladu sa zahtjevima MRS 2; nije izvršilo procjenu umanjenja vrijednosti stalnih sredstava u skladu sa zahtjevima MRS 36; nije vršeno umanjenje vrijednosti Transportnog sistema jalovine na površinskom kopu Turija iskazanog 12.046.750 KM, započetog još 1986. godine, a koji je demontiran; nije izvršilo procjenu sumnjivih i spornih potraživanja koja nisu naplaćena duže od godinu dana u iznosu od 18.471.638 KM“, navode revizori.


(Vijesti.ba)

Izdvajamo