8°C
Mostar 18°C
Tuzla 11°C
Banja Luka 10°C
Bihać 13°C
Powered by Dark Sky

25.07.2019 / 14:07 BiH - Sjednica Vlade FBiH

Rok za kupovinu stanova za certifikate do juna 2021.

Rok za kupovinu stanova za certifikate do juna 2021.
Vlada FBIH / Vijesti.ba
Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Izmjenom je predviđeno da se potraživanja s Jedinstvenog računa mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2021. godine u visini 100 posto od ukupne cijene, umjesto do 30. juna 2019. godine.

U razlozima za ove izmjene je navedeno da Federalno ministarstvo finansija smatra da bi istekom zakonskog roka svim osobama, kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan ili koja ostvare povrat stanova po osnovu stanarskog prava, bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate u skladu sa ovim zakonom, te je predložilo produženje roka za otkup stanova u certifikatima za dvije godine.

Osnovanost ove izmjene utvrđena je stavom 4. člana 18. ovog zakona, gdje je već ostavljena mogućnost da se rok za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo može produžavati, zavisno od promjena propisa iz oblasti restitucije.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode kojim se produžuje period za izmirenje glavnog duga do 31.12.2020. godine, s ciljem stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata, i uputila ga u parlamentarnu proceduru  po hitnom postupku.

Kako je obrazloženo, prema podacima s kojima raspolaže Porezna uprava FBiH, efekat dosadašnje primjene ovog Zakona je naplata glavnog duga oko 84 miliona KM, a otpisano je oko 39 miliona KM zatezne kamate, pa je predloženo produženje roka otpisa.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU S DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i uputila ga u Parlament Federacije BiH po skraćenom postupku, jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Ovim izmjenama predviđeno je da će troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku snositi osnivač ustanove u kojoj se izvršava krivična sankcija, a ne, kao do sada, Budžet Federacije BiH.

Kako je navedeno u obrazloženju, primjena odredbe Zakona naišla je na različita tumačenja nadležnih institucija ko snosi troškove izvršenja odgojne mjere  jer se one izvršavaju u ustanovama koje su osnovane od strane kantona i koje su finansirane iz budžeta kantona. Zato je bilo neophodno prilagoditi ovu odredbu i izvršenje odgojne mjere, kao i njene troškove, uskladiti s nadležnostima Federacije, odnosno kantona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FBiH

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine jer je Ustavni sud BiH utvrdio da pojedine njegove odredbe nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ovaj tekst bit će upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Izmjenama i dopunama Zakona je propisano pravo svjedoka da ne odgovara na određena pitanja kada je vjerovatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti krivičnom gonjenju i mogućnost da odgovori na ta pitanja ako nadležni glavni tužilac pismeno izjavi da neće poduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje svjedok navede u svome iskazu.

Propisana su i krivična djela za koja mogu biti određene posebne istražne radnje i njihovo najduže trajanje.

Pored toga ovaj zakonski prijedlog predviđa i uvođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom kao novog instituta u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBiH

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH čiji je cilj osigurati hitnu i učinkovitu popunu novog i zadržavanje postojećeg stručnog policijskog kadra, za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti FUP-a koji će biti upućen Parlamentu FBiH za razmatranje po hitnom postupku.

Radi osiguranja kadrovske popunjenosti Federalne uprave policije sa adekvatnim policijskim službenicima, koji mogu s manjim dodatnim usavršavanjem da se uključe u izvršavanje poslova iz nadležnosti Uprave (organizovani kriminal, terorizam i međukantonalni kriminal), izvršene su izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima FBiH i stvoreni uvjeti za zapošljavanje i popunu upražnjenih radnih mjesta za koja su predviđeni činovi viši od čina „policajac“ i „mlađi inspektor“.

Ovaj način popune bi se odnosio samo na službenike koji imaju status policijskog službenika u drugim organima vlasti u BiH, i to u činu koji im je već dodijeljen.

 Kako bi bila održana visoka razina operativnosti ovog tijela i dislociranih organizacijskih jedinica (detašmani Bihać i Livno, Terenski ured Tuzla), a s ciljem izbjegavanja prekida kontinuiteta kaznenih istraga i drugih vidova operativnog djelovanja, potrebno je postojeće eksterno premještene policijske službenike zaposliti u radni odnos na neodređeno vrijeme, navedeno je u obrazloženju.

 IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

 Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nije prihvaćena inicijativa da Vlada FBiH donese uredbu kojom bi bila izjednačena prava za penzionisanje policijskih službenika na državnom nivou s pravima policijskih službenika na nivou FBIH i kantona, koju je podnio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Amer Obradović.

Obrazloženo je da se ovo pitanje ne može uređivati uredbom, niti Federacija BiH može uređivati pitanja iz nadležnosti institucija na nivou Bosne i Hercegovine.

Mišljenje Federalne vlade je i da nije potrebno autentično tumačenje člana 15. stav 1. alineja 7. i 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH kojim je propisano da općinski načelnik utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi jedinice lokalne samouprave i donosi pravilnik o njihovoj unutrašnjoj organizaciji, što je inicijativom tražio načelnik Općine Teočak Tajib Muminović.

Vlada FBiH je ne, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila da će inicijativa za izmjene i dopune člana 299. Zakona o stvarnim pravima, koju je podnio zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Albin Muslić, biti uzeta u razmatranje prilikom izrade budućih izmjena i dopuna ovog zakona.

Nakon što je razmotrila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini  koju je uputila direktorica JP „Tržnice" Zenica Selma Vidimlić, Vlada FBiH je utvrdila da su kaznene odredbe ovog zakona jasno definisane i da nije potrebno njihovo autentično tumačenje.

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Federalna vlada nije prihvatila inicijativu zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Huseina Rošića za uvrštavanje PARP inhibitora na Listu lijekova fonda solidarnosti FBiH i Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. Obrazloženo je da se ova inicijativa ne može realizirati, zato što lijekovi potrebni u liječenju recidivantnog karcinoma jajnika još uvijek nisu dostupni na tržištu BiH.

Preduvjet za njihovo prometovanje je prvenstveno registracija pravnog zastupnika proizvodača lijeka u BiH i nakon toga pokretanje postupka pribavljanja dozvole za stavljanje lijeka u promet kod nadležne Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a što ne ovisi ni od Federalnog ministarstva zdravstva, ni Vlade Federacije BiH, niti od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, već je u isključivoj nadležnosti proizvođača lijekova.

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila mišljenje kojim nije prihvatila Prijedlog zakona o minimalnoj plaći u Federaciji BiH, koji je u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić.Vlada navodi da je odredbama Zakona o radu i Zakona o njegovim izmjenama propisano da Vlada FBiH utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, te da će Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, u saradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja i uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će utvrditi metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Federalna vlada nije prihvatila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Alma Kratina.

Uvažavajući razloge predlagača usmjerene na uspostavljanje izuzetaka u pogledu prava na prenošenje godišnjeg odmora u narednu godinu radnicima, koji zbog bolesti ili porođajnog odsustva nisu bili u mogućnosti da ga iskoriste, Vlada FBiH u okviru svoje nadležnosti ne može dati pozitivno mišljenje za uspostavljanje predloženih izuzetaka, navedeno je u obrazloženju.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, nije podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH, poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Alme Kratine.

Uvidom u tekst Prijedloga zakona, navedeno je, ne može biti korišten naziv „izmjenama i dopunama" Prijedloga zakona obzirom da on sadržajno obuhvata izmjenu jednog stava člana ovog zakonskog propisa.

Kako je obrazloženo, federalni ministar pravde imenovao je radnu grupu za izradu nacrta propisa s ciljem provođenja Odluke Ustavnog suda FBiH od 6.3.2019. godine. Radna grupa je pripremila odgovarajuće nacrte zakona koji će biti upućeni Vladi FBiH radi utvrdivanja prijedloga i upućivanja u parlamentarnu proceduru. Pri tome se vodilo računa da navedeni zakonski nacrti sadrže međusobno harmonizirana zakonska rješenja čije je usvajanje potrebno izvršiti istovremeno, a jedan od njih je i Porodični zakon, saopćeno je iz Ureda za odnose  s javnošću Vlade FBiH.

Sjednica Vlade FBiH je u toku.

(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo