12°C
Mostar 15°C
Tuzla 8°C
Banja Luka 8°C
Bihać 11°C
Powered by Dark Sky

01.08.2018 / 15:36 BiH - Održana 151. sjednica

VMBIH: Predlaže se uvođenje inspekcijskog nadzora

VMBIH: Predlaže se uvođenje inspekcijskog nadzora
Foto: Vijesti.ba
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, kojim se uvodi inspekcijski nadzor u slučaju postojanja sumnje na korupciju, nepravilnosti u radu institucija BiH, uključujući i neprovođenje finansijskih propisa.

Inspekcijski nadzor vršit će budžetski inspektorat u okviru Ministarstva finansija i trezora na osnovu prijava pravnih i fizičkih lica. Budžetski inspektor je dužan podnosioca inicijative obavijestiti o ishodu postupanja po podnesenoj prijavi u roku 30 dana od dana njenog prijema. 

Zakonom se uvode novčane kazne za rukovodioce institucije BiH i propisuju prekršaji za njihovo izricanje, koji uključuju odobravanje isplate plaće, dodatka na plaću ili novčane naknade suprotno Zakonu o plaćama te vršenje finansijskog poslovanja protivno propisu kojim je regulirano.

Uspostavljanjem ovog inspektorata naša zemlja realizirat će obaveze proistekle iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). 

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog ovog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.  
 
USVOJEN DOB DO 2021. GODINE
 
Vijeće ministara BiH usvojilo je Dokument okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period od 2019. do 2021. godine.

DOB institucija BiH za ovaj period iskazuje ukupni nivo rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosima 966 miliona za 2019. godinu, i po 957 miliona KM za 2020. i 2021. godinu, uz izdvajanje sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje po 750 miliona KM za svaku godinu.

DOB prati i podržava reforme u BiH i provođenje ranije definiranih 14 strateških ciljeva, uključujući makroekonomsku stabilnost, razvoj ekonomije, ravnomjeran regionalni razvoj, brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralnog sektora, razvoj energetskih potencijala, povećanje mogućnosti za zapošljavanje, promoviranje inkluzivnosti u obrazovanju te smanjenje siromaštva u BiH. 

Ministarstvo finansija i trezora BiH pripremilo je ovaj dokument uz aktivno učešće Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (DEP) i Odjela za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za indirektno  oporezivanje (OMA).
 
USVOJEN PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA BiH 2019 – 2021.  
 
Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2019 – 2021.  godine. 

Sve institucije BiH zadužene su da ažuriraju podatke o projektima u skladu s promjenama, uključujući i promjene nastale u procesu pripreme Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu te da ih u roku 15 dana dostave Ministarstvu finansija i trezora.  

Nakon toga će Ministarstvo finansija i trezora pripremiti i dostaviti Vijeću ministara na usvajanje Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2019 - 2021. godine.

Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2019 – 2021. omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja.       
 
 BOLJI PRISTUP TURSKOM TRŽIŠTU ZA BOSANSKOHERCEGOVAČKE PRIVREDNIKE   
 
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o slobodnoj trgovini   između Bosne i Hercegovine i Republike Turske kojim dvije države jačaju ekonomske i trgovinske veze te unapređuju ukupnu bilateralnu saradnju.

Novi ugovor zamijenit će stari, a značajna novina je uvođenje preferencijalnog tretmana za meso iz BiH, kao ugovorne odredbe. To praktično znači da će izvoz mesa iz grupa koje su do sada po ugovoru prilikom izvoza iz BiH u Tursku podlijegale naplati punih carinskih stopa biti pretočen u ugovorni aranžman. Turska će objaviti odobrene količine unilateralnih godišnjih bescarinskih tarifnih kvota za uvoz  mesa porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koje će biti efektivne od 1. januara svake godine.

Daljnja liberalizacija u skladu s Općim sporazumom o trgovini uslugama (GATS) u okviru Svjetske trgovinske organizacije omogućit će bh. privrednicima pristup tržištima usluga i javnih nabavki Republike Turske, što će rezultirati povećanjem izvoza usluga i konkurentnosti.   

Ugovor će, s druge strane, omogućiti bolji priliv direktnih stranih investicija i time doprinijeti razvoju ekonomije u BiH. U konačnici to će donijeti niže cijene i bolji kvalitet te proširiti mogućnost izbora za potrošače i na taj način utjecati na njihove uštede. 

Prijedlog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. 
 
STVARAJU SE PRETPOSTAVKE ZA ZAVRŠETAK PROJEKTA DIGITALIZACIJE U BiH 
 
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o usvajanju Projekta sekundarne emisijske mreže digitalnog zemaljskog emitiranja - DVB - T2 - treća faza, čime se stvaraju pretpostavke za završetak Projekta digitalizacije u Bosni i Hercegovini. 

Riječ je o nastavku Projekta digitalizacije mikrovalnih linkova javnih radio-televizijskih servisa u Bosni Hercegovini i Projekta primarne emisione mreže, kojim će se pokriti preostali nepokriveni dio (oko 20%) teritorije BiH digitalnim zemaljskim signalom.
 
ŽALBENO VIJEĆE  
 
Vijeće ministara BiH produžilo je mandat dosadašnjim članovima i zamjenicima članova Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za naredna   tri mjeseca, nakon što je upoznato sa informacijama Ministarstva pravde i Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH o načinu prevazilaženja problema u funkcioniranju ovog tijela.  

Dosadašnji zamjenik člana Robert Vidović, zbog obavljanja dužnosti generalnog sekretara Vijeća ministara BiH, zatražio je da se umjesto njega imenuje druga osoba, što će biti realizirano.  

Ministarstvo pravde BiH će hitno poduzeti aktivnosti u cilju daljnjeg nesmetanog funkcioniranja Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH. 

Od 12. novembra prošle godine, kada je članovima istekao mandat,  do 31. jula ove godine zaprimljeno je 290 predmeta za čije je rješavanje nadležno Žalbeno vijeće, a  njih 222 odnose se na potpuno nove predmete, dok je  68 predmeta povezano sa starim predmetima. Za neke od njih postoji zahtjev Suda Bosne i Hercegovine za davanje izjašnjenja u utvrđenom roku.
 
RADNE GRUPE RADE NA PRIPREMI ODGOVORA NA DODATNA PITANJA
 
Vijeće ministara BiH upoznato je sa informacijom o dodatnim pitanjima iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, koju će Direkcija za evropske integracije dostaviti Predsjedništvu BiH.

Istaknuto je da radne grupe rade na pripremi odgovora na 655 dodatnih pitanja Evropske komisije i naglašeno da će ovaj posao biti prioritetan u narednom periodu.  
 
USVOJEN  IZVJEŠTAJ O DRŽAVNOJ POMOĆI U BiH
 
Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini u 2017. godini, s konstatacijom da Republika Srpska nije izvršila uplatu kontribucije, odnosno nije ispunila obaveze u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini. 

Prema podacima Vijeća za državnu pomoć BiH, u Bosni i Hercegovini  je u prošloj   godini dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu 320.094.748 KM ili  163.661.845,86 eura, što predstavlja smanjenje za 21.138.476 KM ili (6,19%) u odnosu na 2016. godinu, ali i povećanje za 20.397.727 KM, (6,81%) u odnosu na 2015. godinu. 

Istovremeno, državna pomoć po stanovniku u 2017. godini iznosi 95,52 KM, što predstavlja smanjenje za 6,30 KM u odnosu na 2016. godinu, kada  je iznosila 101,82 KM, dok je u odnosu na 2015. godinu, povećana za 6,09 KM. 

Državna pomoć u oblasti poljoprivrede i ribarstva u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2017. godini učestvovala je sa 48,52% i iznosila je 155.304.706, KM ili 79.406.035,29 eura.
 
NOVI AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE  REZOLUCIJE UN-a „ŽENE, MIR  I SIGURNOST“
 
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. godine u cilju dosljedne, kvalitetne i djelotvorne provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. 

Novi akcioni plan naslanja se na strateške ciljeve iz prethodnog akcionog plana, uz revidiranje određenih srednjoročnih ciljeva, očekivanih rezultata i planiranih aktivnosti.

Izradom trećeg Akcionog plana za provedbu UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. godine koordinirala je Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz konsultacije sa institucijama i predstavnicima NVO zastupljenim u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog plana.
 
 
IMENOVANI ČLANOVI I POSMATRAČI ODBORA AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE 
 
Vijeće ministara BiH imenovalo je pet članova Odbora Agencije za javne nabavke Bosne  i Hercegovine s liste koju je dostavila Agencija za javne nabavke BiH, nakon što je dosadašnji saziv razriješen dužnosti zbog isticanja mandata. 
U Odbor su na period od pet godina imenovani predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH, entitetskih ministarstava finansija, Direkcije za evropske integracije i predstavnik Vlade Brčko Distrikta BiH.
Također su s liste Agencije za javne nabavke imenovani posmatrači Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Radi se o predstavnicima Vanjskotrgovinske komore BiH, udruženja poslodavaca BiH i entiteta, nevladinog sektora čiji je predstavnik izabran na osnovu javno objavljenog poziva te direktoru Agencije i predsjedavajućem Ureda za razmatranje žalbi. 

 

(Vijesti.ba)

 

Izdvajamo