15°C
Mostar 22°C
Tuzla 17°C
Banja Luka 16°C
Bihać 16°C
Powered by Dark Sky

21.03.2018 / 10:32 Politika - Vlada FBiH

Odobreno 10 miliona KM za rješavanje stambenih pitanja mladih

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit iz sredstava po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu - „Ostala domaća pozajmljivanja“, u iznosu od 10.000.000 KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

UNION BANCI KREDIT OD 10.000.000 KM ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA MLADIH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu, Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit iz sredstava po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu - „Ostala domaća pozajmljivanja“, u iznosu od 10.000.000 KM, koja će biti korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.Ova sredstva odobrena su Banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 20 godina i kamatnom stopom 0,10 posto godišnje (fiksno).

Na ovaj način Vlada FBiH nastoji doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati da mladi i obrazovani ljudi ostaju u zemlji.

Važno je i da se na ovaj način jača keditni potencijal Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu.

Također, ovo će doprinijeti zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju, boljem korištenju ostalih dostupnih izvora finansiranja usljed efekata optimizacije ročne strukture aktive i pasive Banke i višestruko povećati efikasnosti korištenja vlastitih izvora.

IZMJENE I DOPUNE DVA ZAKONA S CILJEM PROVOĐENJA PRESUDA USTAVNOG SUDA FBiH

Vlada FederacijeBiH je, s ciljem provođenja presuda Ustavnog suda FBiH, danas izmijenila i dopunila odredbe dva federalna zakona iz oblasti stambenih odnosa.

U prvom slučaju, utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, čime su ispoštovane i provedene presuda Ustavnog suda FBiH od 24.6.2008. i 11.4.2017. godine koje su donesene zbog povrede prava na lokalnu samoupravu.

Utvrđivanjem Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, provedena je presuda Ustavnog suda FBiH od 11.4.2017. godine kojom je utvrđeno da je dosadašnjim odredbama povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Stari Grad Sarajevo.

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas tekstove dva mišljenja povodom inicijativa načelnika općine Olovo, a u vezi sa zaštitom prava na lokalnu samoupravu.

U prvom slučaju, Vlada je u cijelosti prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije vezanu za akt Ustavnog suda FBiH o pokretanju postupka za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, a u vezi sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH.

Zbog ranije donesene Presude Ustavnog suda FBiH, kojom je utvrđeno da članovi 68., 73. st. 2. i 3. i 76. st. 3. i 4. Zakona o električnoj energiji povrjeđuju pravo na lokalnu samoupravu Općine Novo Sarajevo, Sarajevo i Općine Konjic, Vlada smatra da nema nekog posebnog osnova za vođenje postupka jer se, u suštini, radi o presuđenoj stvari, samo što je, u ovom slučaju, riječ o drugom podnosiocu zahtjeva, te drugačija presuda ne bi ni mogla biti očekivana. Ovo mišljenje Federalne vlade bit će dostavljeno u oba doma Parlamenta FBiH.

Povodom zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, a u vezi sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, Vlada FBiH je prihvatila prijedlog izjašnjenja Federalnog štaba civilne zaštite da su netačni navodi općinskog načelnika Olova da je ovaj zakon donesen bez saglasnosti lokalne samouprave i da je u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Naime, Nacrt zakona je dostavljen na mišljenje svim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, kantonima, gradovima i općinama. Rasprava o Zakonu je trajala mjesec dana (od 25.4. do 25.5.2008. godine) i u tom su roku Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena mišljenja iz kantona koja su obuhvatila primjedbe i sugestije općina i gradova.

Sve primjedbe, sugestije i mišljenja, za koje je ocijenjeno da su opravdane i da doprinose kvalitetnijem reguliranju određenih pitanja, Federalna uprava civilne zaštite je, kao ovlašteni obrađivač Zakona, pažljivo razmotrila i prihvatila i ugradila u zakonske odredbe.

ZA SUFINANSIRANJE RURALNOG RAZVOJA 724,140 KM

Federalna vlada je za sufinansiranje projekta ruralnog razvoja odobrila izdvajanje sredstava iz Budžeta Federacije BiH u ukupnom iznosu od 724,140 KM.

Za Razvoj ruralnog poduzetništva za I i II kvartal 2018., izdvojeno je 486.500 KM, dok je za sufinansiranje Projekta razvoj ruralne konkurentnosti izdvojeno 237.640 KM.

Za realizaciju ovih odluka zadužena su federalna ministarstva finansija i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

ZA ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA 145.000 KM

Federalna vlada odobrila je izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu 145.000 KM za sufinansiranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za I i II kvartal 2018. godine.

Ova sredstva će biti isplaćena s pozicije izdataka za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima - Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Projekt „CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja” ukupno je vrijedan 79,80 miliona KM, od čega su kreditna sredstva 79,23 miliona KM, a budžetska 0,57 miliona KM.

ODLUKA O PRODAJI ODUZETOG NAKITA OD PLEMENITIH METALA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o postupanju s nakitom od plemenitih metala koji je oduzet u prekršajnom postupku, zaplijenjenim u inspekcijskom nadzoru i ustupljenim na upravljanje Poreznoj upravi Federacije BiH.

Porezna uprava će prodati oduzetu robu za koju su ispunjeni uslovi, na osnovu podataka iz evidencija i dokumentacije o oduzetoj, zaplijenjenoj ili ustupljenoj robi, na način propisan ovom odlukom.

Oduzeta roba za koju se ispunjeni uslovi bit će prodavana u sjedištu kantonalnog ureda Porezne uprave koji je tu robu oduzeo ili zaplijenio. Za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju oduzete robe, i provjeru da li su stečeni uslovi za prodaju, bit će osnovana tročlana komisija koju će, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, imenovati Vlada FBiH.

Komisija je dužna provjeriti ispunjenost uslova za prodaju, stanje oduzete robe u pogledu vrste i količine, pravosnažnost i konačnost rješenja na osnovu kojeg je roba oduzeta ili zaplijenjena, postojanje odštetnih zahtjeva od osoba kojima je roba oduzeta, što je dužna zapisnički konstatirati. Zapisnik mora sadržavati spisak oduzete robe koja će biti prodavana i dostavljen organizacionom dijelu koji je nadležan da izvrši prodaju.

Kantonalni ured Porezne uprave će obaviti prodaju oduzete robe na aukcijiprema Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovineregistriranim osobama - zlatarima.

Sredstva prikupljena ovakvom prodajom bit će uplaćivana na račun javnih prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

U razlozima za donošenje ove odluke navedeno je da je Porezna uprava FBiH dostavila Federalnom ministarstvufinansija informaciju da je tokom inspekcijskih nadzora poreznih obveznikaprovedenih 1999. godine oduzela nakit od zlata i srebra, te da su donesena rješenja ooduzimanju robe postala konačna i izvršna. Ova roba je oduzeta jer porezni obveznicinisu imali vjerodostojnu dokumentaciju o njenom porijeklu, te na njima nije bio utisnutžig Zavoda za mjerenje dragocjenih metala, što je razlog da se njena prodaja ograniči samoregistriranim osobama odnosno zlatarima.

Oduzeta roba je smještana u sef banke čiji zakup plaća Porezna uprava FBiH.

PROTOKOL O IZVRŠENJU OBAVEZA VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o o davanju saglasnosti premijeru FBiH za zaključivanje Protokola o načinu izvršenja obaveza Vlade Unsko-sanskog kantona prema Vladi Federacije BiH, po osnovu Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH.

Riječ je o obavezama za period od 2001. do 2003. godine, u ukupnom iznosu od 619.960 KM.

Protokol predviđa da isplata bude izvršena u šest rata, počev od 1.5.2018. godine, te da Vlada FBiH neće tražiti naplatu zakonskih zateznih kamata za ovaj dug.

UTVRĐENE CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA ZA 2018. GODINU

Federalna vlada utvrdila je cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena od 86,2875 KM odnosi se za jedan primjerak matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu državljana sa obrascima broj 2 i 2B, za matičnu knjigu državljana sa Obrascem broj 2A, matičnu knjigu vjenčanih i za matičnu knjigu umrlih.

Iznos od 0,392 KM bit će naplaćivan za izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih, i matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih namijenjenim za inozemstvo, te uvjerenja o državljanstvu.

Vjenčani list će biti naplaćivan 1,72 KM.

Matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove za potrebe općina i gradova štampa JP Novinsko-izdavačka organizacija „Službeni list BiH“, Sarajevo, koje Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova isporučuje matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove po utvrđenim cijenama na osnovu kojih se u budžetu FBiH osiguravaju sredstva za potrebe štampanja i nabavke ovih dokumenata, a jedinice lokalne samouprave refundiraju te troškove Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

* * *

Sjednica Vlade FBiH je u toku.

 

(Vijesti.ba)

Komentari - Ukupno %

NAPOMENA - Portal Vijesti.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Vijesti.ba!
1000 karaktera preostalo
Prikaži još

Izdvajamo