12°C
Mostar 17°C
Tuzla 13°C
Banja Luka 13°C
Bihać 13°C
Powered by Dark Sky

01.02.2018 / 12:50 Politika - Sjednica u Mostaru

Vlada FBiH: Smanjen dug Federacije

Vlada FBiH: Smanjen dug Federacije
Foto: Vijesti.ba
Federalna vlada usvojila je danas informaciju o dugu Federacije BiH u četvrtom tromjesečju 2017. godine kada je, po osnovu vanjskog duga, ukupno angažirano 92.491.022,54 KM. Prema kursu na dan povlačenja, stvarna vrijednost povučenih sredstava iznosi 93.194.322,86 KM.

Tokom ovog trommjesečja po osnovu vanjskog duga nije bilo novougovorenih kredita za Federaciju BiH. Istodobno je za servisiranje vanjskog duga isplaćeno ukupno 243.400.610,36 KM, od čega se 222.425.542,49 KM ili 91,38 posto odnosilo na otplatu glavnice, a preostalih 20.975.067,87 KM ili 8,62 posto isplaćeno je za kamate i takse. Planirano servisiranje vanjskog duga za četvrto trom,jesečje iznosilo je 214.691.845,20 KM4 dok je stvarna realizacija u odnosu na plan bila veća za 13,3 posto.

Vanjski dug je na kraju posljednjeg prošlogodišnjeg tromjesečja iznosio 4.739.373.174 KM ili 2.906.146.745 dolara. Nominalni dug, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom kvartalu za 146.278.993 KM ili za tri posto. 

Federacija BiH je u 2017. godini isplatila u potpunosti pripadajući dio duga po osnovu obveznica Serije A, Londonskog kluba kreditora. Krajnji rok dospjeća amortizirajućih obveznica Serije B Londonskog kluba kreditora je prosinac 2021. godine. 

Kad je riječ o unutarnjem dugu Federacije BiH, on je na dan 31.12.2017. godine iznosio 548.615.380 dolara ili 894.687.448 KM. Unutranji dug po osnovu tržišnih (riznički zapisi i trezorske obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje i ratnih potraživanja) na dan 31.12.2017. godine iznosi 866.213.380 KM (531.155.303 dolara) i u odnosu na prethodni kvartal manji je za 5,8 milijuna KM ili 0,67 posto.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH (vanjski i unutarnji) je na dan 31.12.2017. godine iznosio 3.454.762.125,57 dolara ili 5.634.060.622 KM i manji je od duga u proteklom tromjesečju za 148,85 milijuna KM. 

Današnja informacija bit će objavljena na web-stranici Federalnog ministarstva financija i, radi informiranja, dostavljena Parlamentu FBiH.
 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU FONDA ZA POMOĆ PODRUČJIMA STRADALIM U PRIRODNOJ NESREĆI
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

Federalna vlada će poduzeti sve aktivnosti u vezi s gašenjem Fonda, u skladu s važećim federalnim propisima.

Za provođenje ovog zakona bit će potrebno osigurati sredstva iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od oko 250.000 KM u svrhu reguliranja neizmirenih obaveza Fonda na ime plaća zaposlenih, kao i za evidentirane obaveze prema dobavljačima, zaključno sa 31.12.2017. godine. 

Kako je obrazloženo, članom 17. Zakona o osnivanju ovog fonda propisano je da će, po prestanku potrebe za njegovim radom, Parlament Federacije BiH, na prijedlog Vlade, donijeti propis kojim će biti reguliran njegov dalji status i finansijska sredstva zatečena na računu Fonda u tom trenutku.

Kako je od osnivanja Fonda prošlo tri godine i da je, u međuvremenu, prestala potreba za njegovim daljim radom, vodeći računa o racionalizaciji troškova, poduzete su aktivnosti na pripremi zakonskih pretpostavki za gašenje ove institucije. U skladu s tim, Upravni odbor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH je na 13. sjednici održanoj 16.12.2016. godine zatražio da Vlada FBiH pokrene aktivnosti za njegovo gašenje.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu.

Izmjena se odnosi na produžavanje roka za primjenu člana 20a. za dodatnih 36 mjeseci. Naime, ovim članom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.
Cilj ovih izmjena je nastavak stimuliranja zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranje uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU  INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
 
Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Jedna od novih odredaba je da, izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen.

Dodat je i član koji propisuje da na rješenja kojima su, prema propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, priznata prava po osnovu I i II kategorije invalidnosti, institucije i drugi pravni subjekti, kod kojih osoba treba da ostvaruje prava, imaju pravo pokrenuti reviziju.

Zahtjev za reviziju može podnijeti Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranika - invalida I kategorije invalidnosti. Uvjeti, način i postupak za pokretanje zahtjeva bit će detaljnije uređeni posebnim propisom. Zahtjev za osiguranika - invalida II kategorije može podnijeti poslodavac kod kojeg je zaposlen.

Institut, nakon provedenog postupka po reviziji, donosi nalaz, ocjenu i mišljenje isključivo na temelju postojeće medicinske dokumentacije i pregleda osiguranika - invalida I i II kategorije. Sukladno tome, Federalni zavod MIO će na temelju važećih propisa, odlučiti o pravima osiguranika.

Troškove revizije za invalide I kategorije invalidnosti snosi Federalni zavod MIO, a za invalide II kategorije invalidnosti poslodavac.

U obrazloženju Prijedloga zakona je navedeno da, zbog izuzetno teške financijske situacije, odnosno dugog razdoblja potrebnog da bi Federalni zavod MIO prikupio sredstva za ove namjene, podnositelji zahtjeva čekaju više mjeseci na termin za medicinski pregled. U tom periodu je velika većina njih na bolovanju, zbog čega štetne posljedice trpe i zavodi zdravstvenog osiguranja u FBiH. 

Također, veliki problem u praksi predstavlja i činjenica da je u proteklom periodu, bez značajnije kontrole u postupku ocjene radne sposobnosti, osiguranicima utvrđivana II kategorija invalidnosti, što je za poslodavce, posebno u proizvodnom sektoru (industrija, rudarstvo) predstavljalo značajan problem, jer za njih nisu mogli osigurati adekvatna radna mjesta. Ovaj problem se negativno odražavao i na zaposlenike koji su, zbog nedostatka odgovarajućih radnih mjesta, dobijali otkaze. 

Konačno, Strategija reforme mirovinskog sustava u FBiH predviđa pooštravanje uslova za invalidsku penziju i efikasniji sistem ocjene preostale radne sposobnosti kojim se stimulira traženje drugog posla i destimulira korupcija. 
 
IZJAŠNJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA
 
Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH, koji su podnijeli klubovi zastupnika SDP-a i DF-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. 
Vlada je mišljenja kako odredbe Prijedloga nisu primjenjive, osim dijela teksta koji je već uvršten u tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH. Dio teksta predloženog članka 1. ne može biti uvršten u Zakon, već bi, eventualno, bio predmet Odluke o izvršenju proračuna Grada Mostara.
 
 
POVEĆANA SREDSTVA ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA
 
Federalna vlada danas je izmijenila Odluku o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata”.
Budući da su izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu planirana sredstva povećana sa 9.000.000 KM na 10.000.000 KM, bilo je potrebno u tom dijelu izvršiti usklađivanje Odluku o prenosu sredstava.
 
ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JAVNIH OBJEKATA 1.003.635,41 KM
 
Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH, odobrila korišćenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 1.003.635,41 KM, s ciljem provođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta.
Ova sredstva će biti korištena u skladu s procedurama nabavke Svjetske banke s ciljem implementacije dodatnih aktivnosti (konsulatnske usluge, robe, radovi na objektima od značaja za Federaciju BiH), kao i sredstva iz komponente za kantone koja će biti korištena za radove na objektima od značaja za kantone i bit će raspoređena na kantone srazmjerno učešću u iskorištenim kreditnim sredstvima.
Sredstva od povrata PDV-a ostvarena prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i doznačena na račun kod Union banke d.d. Sarajevo kojim zajedno upravljaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija u okviru Projekta “Energetska efikasnost u BiH”.
Inače, projektom “Energetska efikasnost u BiH”, koji je finansira iz kredita Svjetske banke, ulaže se u energijsku efikasnost u školama, bolnicama, i drugim javnim objektima, kao i povezane konsultantske usluge.
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE OBVEZNICA
 
Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 12.12.2017. godine. 
Na ovoj aukciji je ponuđeno 30.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 1.000 KM po zapisu (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od pet godina. Za vrijeme aukcije pristigle su 43, a prihvaćene četiri ponude putem kojih je prodano 30.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije. 
 
IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA TEKUĆE PRIČUVE
 
Na današnjoj sjednici je prihvaćeno izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2017. godinu.
U prošlogodišnjem Proračunu je planirani iznos sredstava na poziciji Tekuće pričuve Vlade Federacije iznosio 5.000.000 KM, na poziciji Tekuće pričuve premijera 75.000 KM, a na pozicijama dvoje zamjenika premijera po 40.000 KM.
Ukupno izdvojena sredstva iz Tekuće pričuve, po odlukama Vlade FBiH, u protekloj godini iznosila su 2.956.995,78 KM.
Ukupno izdvojena sredstva iz Tekuće pričuve premijera iznosila su 72.500 KM. Izdvajanje sredstava iz tekuće pričuve jednog zamjenika premijera iznosilo je 37.500 KM, a drugog 35.000 KM.
 
O VERIFIKACIJI RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U 2017.
 
Vlada FBiH danas je usvojila izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar - decembar 2017. godine.
Zadatak Komisije je rješavanje po žalbama potražilaca računa izjavljenim na odluke Agencija za verifkaciju računa stare devizne štednje. 
U izvještaju je navedeno da je Komisija u 2017. godini primila 313 žalbi, a od 2005. godine ukupno 19.626. Ukupan broj riješenih žalbi, od početka rada Komisije i rješavanja žalbi od 2007. godine do kraja 2017. godine, iznosi 21.880. U prošloj godini riješeno je 249 žalbi. 

Od 249, uvažena je 171, a 78 odbijeno kao neosnovane. Odobreni zahtjevi u prošloj godini iznosili su ukupno 3.679.426,27 KM. U pet predmeta, u kojima je izjavljena žalba na prvostepeno rješenje, Komisija je utvrdila da prilikom donošenja nije postupljeno u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku i ti predmeti su vraćeni prvostepenom organu na ponovni postupak.

U ovom periodu, primljene su 74 sudske presude po pokrenutim tužbama u sporovima vođenim za verifikaciju računa stare devizne štednje. 
Nakon uvažavanja primjedbi u pojedinačnim presudama, stav Komisije je da prvostepeni organ treba ojačati stručnim kadrom radi potpunijeg obavljanja neophodnih radnji u kontaktu sa strankama i utvrđivanju relevatnih činjenica za provođenje prvostepenog upravnog postupka. 
Tako bi bio smanjeni broj žalbi i provođenje drugostepenog postupka.

U 2017. godini, kad je bio otvoren rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje, primljeno je 313 novih predmeta, koji će, uz predmete po uputama suda i po vanrednim pravnim lijekovima, uglavnom biti rješavane u 2018. godini.
 
PODRŠKA INICIJATIVI ZA KREDIT IBRD-a
 
Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta energetske efikasnosti - dodatno financiranje u iznosu od 32.000.000 dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi iznos od 19.000.000 dolara.
Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa IBRD-om.
 
INFORMACIJA O UKNJIŽBI IMOVINE NA TERMINALIMA TEČNIH TERETA
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima u postupku pokretanja i uknjižbe imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice, zajedno sa izvještajem o poduzetim aktivnostima o postupku pokretanja i uknjižbe imovine na terminalima tečnih tereta, koju je pripremio „Operatora - Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo.
Ovo privredno društvo je zaduženo da o poduzetim aktivnostima nastavi da, najmanje jednom tromjesečno, informiše Vladu Federacije BiH.
 
INFORMACIJA O STANJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o stanju poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH i zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da nastavi aktivnosti na izradi informacionog sistema s web portalom poslovnih zona u FBiH i pravnih propisa iz ove oblasti, s ciljem što boljeg uređenja poduzetničke infrastrukture.

Poduzetnička infrastruktura je veoma važna karika u stvaranju dobrog poslovnog okruženja. Ona obuhvata poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u koje spadaju poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, tehnološki i poslovni parkovi, poduzetnički centri, razvojne agencije i sl. Poslovna infrastrukutra direktno utiče na ubrzanje razvoja poduzetništva, ravnomjerniji regionalni razvoj, privlačenje investicije i povećavanje zapošljavanje.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru provođenja poticajnih mjera od 2004. do 2017. godine uložilo više od 19 miliona KM za razvoj poduzetničke infrastrukture, a od toga više od 18 miliona KM za poslovne zone.
Inkubatori, tehnološki parkovi, poduzetnički centri i razvojne agencije su veoma bitne podržavajuće institucije za razvoj male privrede, ali poslovne zone su najvažniji i najzastupljeniji segment poduzetničke infrastrukture i veoma značajan instrument privlačenja investitora. 

U Federaciji BiH trenutno postoji 11 poslovnih inkubatora, 4 tehnološka i jedan poslovni park. Tu je još 15-ak poduzetničkih centara, 8 lokalnih, jedna kantonalna i pet regionalnih razvojnih agencija. Od 2015. godine do danas, uz podršku vladinih i nevladinih institucija, osnovana su 2 nova inkubatora, 1 poslovni park i 1 poduzetnički centar.
Prema raspoloživim podacima, dobijenih od jedinica lokalne samouprave, u Federaciji BiH postoji oko 110 poslovnih zona. Od ovog broja njih 15-ak nisu aktivne, dok je kod ostalih stepen aktivacije različit. Većina zona je formirana na zemljištu koje nije imalo izgrađenu infrastrukturu (tzv. zelne zone i u vlasništvu su JLS), dok su parcele vlasništvo privrednih subjekata.

Procenat iskorištenosti zemljišta u poslovnim zonama u FBiH je oko 50 posto. Prema trenutnim informacijama u poslovnim zonama FBiH posluje više od 1.200 poslovnih subjekata. Većina njih, oko 60 posto, pripada proizvodnim, a 40 posto ih je iz uslužne djelatnosti. 

Posljednjih nekoliko godina zabilježeni su veoma dobri efekte i sa aspekta ulaska novih privrednih subjekata u ove zone i, što je najvažnije, evidentno je povećano novoupošljavanje u zonama koje je finansiralo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Broj novih MSP-a u podržanim zonama je veći od 70, a broj novouposlenih u tim poslovnim zonama je veći od 1.400, što je znatno bolji rezultat nego u ranijim periodima Vlade. 

S ciljem sistemskog rješavanja stanja u poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo je krenulo u provedbu dva veoma značajna projekta: izrada inforamcionog sistema s web portalom poslovnih zona FBiH i procjena uticaja za Zakon o unapređenju poduzetničke infrasturkutre u FBiH.

Projekat informacionog sistema, s web portalom poslovnih zona Federacije BiH, radi se u saradnji s međunarodnom nevladinom organizacijom CRS i uz sufinansiranje USAID-a. On bi kao rezultat trebao imati kreiranu jedinstvenu informacionu bazu poduzetničke infrastrukture i uspostavljen web portal poslovnih zona u FBiH. Ovim putem će, na jednom mjestu, biti sakupljane informacije o trenutnim i planiranim poduzetničkim zonama u FBiH, te na taj način unaprijeđene procese i pružane informacije nadležnim institucijama, upraviteljima poslovnih zona i potencijalnim investitorima. 

Još važnija aktivnost je donošenje pravne regulative iz ove oblasti. Trenutno se radi procjena uticaja budućeg zakona, što je u završnoj fazi i, kako pokazuju dosadašnji rezultati, neophodno bi bilo krenuti u izradu zakona koji će urediti ovu oblast. Zbog toga je Federalno ministarstvo ovu zadaću i stavilo u plan rada za 2018. godinu.
Za brži i kvalitetniji razvoj poduzetničke infrastrukture, neophodno je donošenje propisa iz ove oblasti, veća budžetska izdvajanja na svim nivoima, bolje razvijen model upravljanja, kvalitetnija promotivna kampanja itd. 

Trenutne aktivnosti resornog ministarstva na izradi informacionog sistema s web portalom poslovnih zona i izradi pravne regulative će pružiti mogućnost potpunog uvida u stvarno stanje u ovoj oblasti i, nakon toga, dati jasniji putokaz za buduće pravce razvoja poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH. 
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI 
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila tehnički dorađen tekst Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Vlada FBiH je dopunila Odluku o vrsti i performansama automata na sistemu automata na igre na sreću. Dopunom su obuhvaćene nove vrste automata za igre na sreću.
Dopunjena je i Odluka o privremenoj mjeri zabrane prometa trupaca, čime je omogućen slobodan promet trupcima između pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH.

Data je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana za studenstske zajmove FBiH za 2017. godinu, koji je usvojio Upravni odbor Fonda.
Danas su prihvaćeni izvještaji o prošlogodišnjem radu Odbora državne službe za žalbe FBiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te izvještaj o radu u prošloj i Plan rada za 2018. godinu Ureda Vlade FBiH za evropske integracije.

Usvojen je izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH. 
Federalna vlada prihvatila je i sedmnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH. 
Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Vlada FBiH je zadužila da pokrene aktivnosti s ciljem formiranja Informacionog sistema za prirodu, njegovog uspostavljanja i razvoja do uspostave Federalnog zavoda za zaštitu prirode.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.40 sati.
 

(Vijesti.ba)

 

Izdvajamo