21°C
Mostar 31°C
Tuzla 25°C
Banja Luka 25°C
Bihać 25°C
Powered by Dark Sky

10.05.2017 / 08:46 Politika - Anis Ajdinović

Zakonske izmjene za efikasnije suzbijanje 'sive ekonomije'

Zakonske izmjene za efikasnije suzbijanje 'sive ekonomije'
Anis Ajdinović / Vijesti.ba
Federalna uprava za inspekcijske poslove, s Federalnim ministarstvom pravde, radi na izmjenama Zakona o inspekcijama Federacije BiH radi definiranja odredbi koje će omogućiti efikasnije suzbijanje "sive ekonomije", izjavio je, između ostalog, u razgovoru za Fenu direktor te uprave Anis Ajdinović.

Federalna uprava za inspekcijske poslove svoju zakonom utvrđenu nadležnost obavlja posredstvom uposlenika raspoređenih  u 11 federalnih inspektorata i šest sektora. Federalni inspektori raspoređeni su u federalni tržišni inspektorat, inspektorat za hranu, zdravstveni inspektorat, inspektorat rada, urbanističko-ekološki, saobraćajni, poljoprivredni, šumarski, vodni,  veterinarski, rudarsko-termo i elektro-energetski inspektorat, te u Sektor granične inspekcije.

 - Osim osnovnih aktivnosti koje obavljaju federalni inspektori, a koje se odnose na inspekcijske nadzore nad poslovnim subjektima u vezi  sa zakonitom primjenom propisa iz nadležnosti federalnih inspekcija, važno je istaći da se u Federalnoj upravi paralelno vrše i druge, ne manje važne aktivnosti  koje na indirektan način doprinose institucionalnom jačanju Uprave, te kadrovskom i tehničkom osposobljavanju i kvalitativnom snaženju ovog federalnog organa. Ovo se odnosi na poslove normativnih djelatnosti, edukacije i stručnog usavršavanja, te saradnje i komunikacije  organa i institucija svih nivoa vlasti u BiH, saradnje s pravosudnim organima i predstavnicima međunarodne zajednice - kazao je Ajdinović.

Dalje je istaknuo da Federalna uprava s Federalnim ministarstvom pravde radi na izmjenama Zakona o inspekcijama Federacije BiH radi definiranja odredbi koje će omogućiti efikasnije suzbijanje „sive ekonomije“.

- Ovo je samo jedan od  zakona, a s obzirom na to da je Uprava uključena i u izradu Akcionog plana Vlade Federacije BiH na suzbijanju "sive ekonomije". U tom smislu izradila je prijedlog izmjena većeg broja federalnih propisa, koje izmjene su zapravo rezultat praktičnih iskustava rada inspektora na terenu - rekao je.

Naglasio je da je za sve inspekcije u okviru Uprave nužno kompetentno osoblje koje ima neophodna znanja, vještine i iskustva za provođenje  spektra dodijeljenih zadataka na konzistentan i proporcionalan način u skladu sa zakonom i „dobrom praksom“ iz zemalja članica EU i Sjedinjenih Država. Menadžment uprave je u ovom cilju, uspostavio kvalitetne kontakte i saradnju s čitavim nizom međunarodnih organizacija poput Svjetske banke, SIDE, USAID-a, Evropske komisije i mnogih drugih organaizacija s kojima od samog osnivanja uspješno radi na implementaciji projekata čiji je cilj osigurati adekvatnu opremu, prikladnu obuku, te razvijati vještine i znanja inspektora, i omogućiti  što veću dostupnost i transparentnost informacija i razmjenu iskustava.

U Federalnoj upravi ima 116 inspektora, od kojih njih 73 obavljaju nadzore u unutrašnjem tržištu, a 43 federalna inspektora su u Sektoru granične inspekcije, raspoređeni s radnim mjestom na sedam graničnih prijelaza: Izačić, Gorica, Bijača, Orašje, Kamensko, Aerodrom Sarajevo i Domaljevac- Šamac i četiri mjesta carinjenja, i to  Zenica, Tuzla, Mostar i Sarajevo.

 Ajdinović navodi da se u okviru Sektora granične inspekcije obavljaju poslovi nadzora u prekograničnom prometu robe i predmeta.

- Brojnost inspektora i vrste oblasti kontrola koje se obavljaju u ovom sektoru najbolje oslikavaju značaj i važnost koji ovaj sektor ima unutar ukupne nadležnosti i djelovanja  Federalne uprave. Naime, federalni sanitarni, tržišni i fitosanitarni inspektori na graničnim prijelazima i mjestima carinjenja brinu se da na unutrašnje tržište stiže zdravstveno ispravna i kvalitetna hrana, te  da na police dolaze sigurni proizvodi i roba. Samo neki od poslova koje obavljaju inspektori ovog sektora su službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru s hranom pri uvozu, uzimanje uzoraka za analizu, obavljanje kontrola kvaliteta kod uvoza proizvoda, pregledanje deklaracija, dokumentacije i službenih evidencija, vršenje službenih kontrola pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzor nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, vršenje fitosanitarnih nadzora robe i reguliranih objekata, obavljanje kontrola unosa, te suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, kontrola sigurnosti hrane i GMO organizama u domenu sjemena i sadnog materijala u prekograničnom prometu i unutrašnjosti... - ističe Ajdinović.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je nosilac projektnih aktivnosti uime Federacije BiH i države BiH za vođenje i praćenje implementacije projekta pod nazivom „Projekt tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS)“ za koji su sredstva u formi granta  od 3.750.000,00 USD osigurana temeljem Sporazuma o grantu Svjetske banke koja je u funkciji administratora trust fonda Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).   

Ajdinović pojašnjava da je projekt započet 2013. i produžen je do kraja decembra 2017.  Ima za cilj podržati reformu poslovnog okruženja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta u BiH tako što će, putem stvaranja mehanizama za razmjenu podataka, između javnih registara organa i institucija u BiH, umanjiti troškovi i nameti na poslovni sektor u cjelini. Projekt se nalazi u završnoj fazi, a trenutno se nabavljaju potrebna informatička oprema i softverska rješenja. Također, uporedo se vrše pripremne radnje za  mrežno povezivanje, razvoj sigurnosnih servisa, kao i ostale aktivnosti neophodne za uvezivanje baza 18 institucija na raznim nivoima vlasti. Projektom je planirano, da se, u prvoj fazi uvežu baze Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, Agencije za nadzor nad tržištem BiH, Ureda za veterinarstvo BiH, Agencije za sigurnost hrane BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Porezne uprave Federacije BiH, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS-a, Poreske uprave RS-a,  Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske, Inspektorata Republike Srpske, Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, Direkcije za finansije Brčko Distrikta i Inspektorata Brčko Distrikta.

 - Uspostavljanje ovog interoperabilnog sistema  IIS ima za cilj jačanje kapaciteta institucija u BiH tako što će putem stvaranja mehanizama za razmjenu podataka između javnih registra i institucija obezbijediti efikasniji rad i  umanjiti troškove i namete na poslovni sektor u cjelini. Pri čijoj uspostavi će se voditi računa o zaštiti ličnih i tajnih podataka, u skladu sa zakonom i ustavnim nadležnostima svih institucija u sistemu - istaknuo je.

Sistem informacijske interoperabilnosti je prvi korak u smjeru tj. početak digitalizacije društva, te modernizacije rada organa uprave. On je osnova za bolje poslovno okruženje u kojem rade privredni subjekti i izuzetno je važan u povećanju efikasnosti javne uprave zato što će poboljšati razmjenu informacija potrebnih za obavljanje inspekcijskih poslova, a time ubrzati procese kontrole i povećati nivo zaštite tržišta i potrošača u BiH. Ajdinović naglašava da ovo i jeste primarni cilj inspekcijskoga nadzora.

- Jedan od značajnijih segmenata u okviru ovog šireg informacionog sisitema interoperabilnosti, jeste nedavno implementiran Informacioni sistem za prekograničnu kontrolu robe tzv. BIMS sisitem. BIMS predstavlja novi elektronski sistem prekogranične kontrole putem kojeg se sada elektronski vrši upućivanje zahtjeva za inspekcijsku kontrolu robe prilikom uvoza, odnosno izvoza, što je podrazumijevalo potrebu,  da se pored  federalnih inspektora i  špediteri,  upoznaju i edukuju za korištenje sistema i poseban proces odobravanja pristupa sistemu. Ovaj sistem urađen je  u skladu sa svim modernim principima  IT  tehnologije, uvažavajući osnovni postulat jednostavnosti prilikom  korištenja (tzv. „user frendly system“). Pomoću ovog sistema zahtjevi za inspekcijski nadzor danas se podnose i obrađuju elektronski, postupak je u cijelosti usklađen na cijelom prostoru Federacije, tako da je sistem tarifiranja ujednačen i manje podložan subjektivnosti. Bitno je naglasiti da je sada moguće unaprijed najaviti dolazak robe na granični prelaz, te se na taj način administrativna priprema radi unaprijed, te roba kraće zadržava na granici a time smanjuju troškovi transporta - naveo je Ajdinović.

 Pojasnio je da su prije uvođenja graničnog informacionog sistema BIMS  podaci o uvozu prikupljani po uredima u pisanoj formi, a proces je bio dugotrajan i podložan mogućnosti greške, posebno u domenu tarifiranja. Način vršenja nadzora zahtijevao je da inspektori  više vremena  provode na ispunjavanju papira, špediteri nisu mogli najaviti pošiljku, a značajno manje vremena je ostajalo inspektoru da se posveti stvarnoj kontroli pošiljke. Ovo je često prozrokovalo duže zadržavanje na granici i poskupljivalo troškove transporta uvoznika.

 - Primjenom BIMS-a a Federalna uprava je unaprijedila brzinu rješavanja zahtjeva špeditera,  pojednostavila  postupak  popunjavanja obrasca zahtjeva i omogućila jednako postupanje inspektora (standardizovan proces rada). Kad je riječ o prednostima za poslovno okruženje, s ponosom možemo istaći da su pojednostavljene procedure za poslovne subjekte koji vrše prekogranični promet, postupak kontrole je brži, jednostavniji, a federalni inspektori koriste ujednačene obrasce za sve tri vrste inspekcija na graničnim prelazima i mjestima carinjenja, primjena propisa je jednoobrazna na svim graničnim prelazima i mjestima carinjenja i usklađena s procedurama graničnih inspektora Republike Srpske i Brčko distrikta, primjenjuju se "dobre prakse" na području kontrole, te počinje vršenje analize "rizika i primjena  principa „selektivnosti" kontrola, u elektronskom sistemu se nalaze pojednostavljeni obrasci, a obrada zahtjeva i administriranje inspektora je smanjeno u značajnom obimu, što omogućava federalnom  inspektoru na graničnom prelazu ili mjestu carinjenja, da više vremena posveti stvarnoj kontroli pošiljke i sljedivosti robe, a manje vremena papirologiji, što je prije uvođenja sistema BIMS bio slučaj, a na kraju, ali ne manje važno, ističemo da stvarna kontrola prometa na granici ima za cilj  veću sigurnost za kupca, a time i jača povjerenje građana, da roba koja ulazi na tržište BiH jeste stvarno kontrolisana i da zadovoljava propisane standarde ispravnosti - kazao je Ajdinović.

Federalni inspektori koji obavljaju poslove nadzora u unutrašnjosti nemaju obavezu nošenja uniforme. Ajdinović navodi da za razliku od njih, za profesionalniji izgled federalnih inspektora s radnim mjestom na graničnim prijelazima i mjestima carinjenja, koji poslove obavljaju  rame uz rame sa carinskim službenicima, neizostavno se nametnula potreba, da im se osigura adekvatna službena uniforma, koja bi omogućila identifikaciju federalnih inspektora od carinskih službenika. I ne samo to, nego i zbog činjenice  što se prvi dojam o državi u očima građana i stranaca koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, stiče  upravo tim neposrednim kontaktom sa službenicima carine i inspekcijskih organa.

 Uredbom Vlade FBiH o službenom odijelu federalnih inspektora u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, utvrđene su osnovne karakteristike i način korištenja službenih odijela. Inspektori imaju zimska i ljetna službena odijela, na kojim se na vidnom mjestu ima istaći značka federalnog inspektora a odijela imaju pravo i dužnost nositi samo u vrijeme obavljanja službenih poslova i radnih zadataka.

 - Nošenjem uniforme, federalni inspektori Federalne uprave će, pored profesionalnog ponašanja u obavljanju kontrola na granici i svojom vizuelnom pojavom, dostojno predstavljati ne samo  Federalnu upravu nego i državu Bosnu i Hercegovinu - zaključio je u razgovoru za Fenu direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo